Logo preloader Xtension

Podpis biometryczny signaturiX a forma pisemna

5 grudnia 2022 roku warszawska kancelaria prawna Maruta Wachta przygotowała na zlecenie Xtension opinię prawną pod tytułem „Opatrzenie podpisem biometrycznym dokumentu elektronicznego jako spełnienie wymagań dla formy pisemnej oświadczenia woli w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego”.
Paperless
Biometricsignature
signaturiX
Podpis biometryczny signaturiX forma pisemna Xtension

Powyższa kwestia stanowi przedmiot zainteresowania wielu naszych nowych klientów. Podstawowe pytania, zadawane przez osoby, które po raz pierwszy zetknęły się z zagadnieniem, dotyczyły skutków prawnych złożenia podpisu biometrycznego, możliwości interpretowania go jako oświadczenia woli i swoistej (rozumianej potocznie) „równości” prawnej pomiędzy podpisem własnoręcznym a biometrycznym.


Warto zauważyć, że oświadczenia woli złożone w formie pisemnej w doktrynie prawnej były tradycyjnie utożsamiane z dokumentacją papierową i własnoręcznym podpisem. Popularyzacja podpisu biometrycznego została jednak dostrzeżona i omówiona w piśmiennictwie naukowym oraz najnowszej literaturze przedmiotu.


Opinia prawna kancelarii Maruta Wachta opierała się o następujące akty prawne:

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/201 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014);
  • Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U z 2020 r. poz. 1173).

 

Stwierdzono w niej, iż: „w świetle najnowszych poglądów doktryny, podpis biometryczny spełniający wymagania w zakresie możliwości identyfikacji osoby podpisującej na podstawie cech biometrycznych spełnia wymogi podpisu własnoręcznego”. Tym samym może być uznawany za złożenie oświadczenia woli w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Jednocześnie: „w doktrynie prawa i orzecznictwie przyjmuje się, że podpis biometryczny spełnia co najmniej wymagania dla formy dokumentowej czynności prawnej Kodeksu Cywilnego”.


Warto zaznaczyć, że obecnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa nie określiły dokładnych wymogów technicznych ani organizacyjnych dotyczących samego procesu składania podpisu. Należy zakładać, że kwestia ta zostanie w przyszłości doprecyzowana, jak również uregulowana. Na podstawie analizy procedur stosowanych przez Xtension kancelaria stwierdziła: „należy uznać, że w świetle przepisów prawa cywilnego w obecnym stanie prawnym podpis biometryczny złożony przy wykorzystaniu oprogramowania signaturiX i przy użyciu określonych przez Xtension sp z o.o. urządzeń technicznych spełnia cechy podpisu własnoręcznego, a w konsekwencji formę pisemną czynności prawnej w świetle art. 78 Kodeksu Cywilnego”.

Data publikacji: 28 lutego 2023
Autor: Xtension
Przeczytaj kolejne artykuły
blog
Mobile
Certum
Security
Podpis SMS – zdalnie, wygodnie, bezpiecznie
Korzyści podpisu biometrycznego signaturiX
Mobile
Certum
Security
Liczne korzyści podpisu biometrycznego
signaturiX w BOK
Mobile
Certum
Security
Automatyczne potwierdzenie tożsamości w BOK
Stwórzmy razem wyjątkowy projekt
Napisz do nas

Xtension Sp z o.o.

ul. Opacka 12

80-338 Gdańsk

 

+48 58 351 39 66

biuro@xtension.pl

 

LinkedIn